تحلیل گران

کاربر

محمود باقری

برنامه نویس

کاربر

سمیرا محمدی

تولید کننده محتوا

کاربر

عمران صالحی

تحلیلگر بازارهای مالی