سهام

نماد ارزش معاملات قیمت پایانی آخرین تغییر قیمت آخرین معامله قیمت روز گذشته درصد تغییر تغییر قیمت پایانی درصد تغییر قیمت پایانی نام کامل
<% item.symbol %> <% item.valueOfTrades %> <% item.lastTrade %> <% item.lastTradeChange %> <% item.settlementPrice %> <% item.priceYesterday %> <% item.lastTradePercent %> <% item.settlementPriceChange %> <% item.settlementPricePercent %> <% item.symbolFullName %>