آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ساختمان اصفهان
کاربر عمران صالحی

تحلیلگر بازارهای مالی--مدیرمالی--مشاور مالیاتی

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ساختمان اصفهان

با توجه به حد نصاب نرسیدن مجمع نوبت اول شرکت ساختمانی اصفهان سهامی عام در تاریخ 2 دیماه 1398 این شرکت با انتشار آگهی مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم از کلیه سهامداران،وکیل یا قائم مقام قانونی سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت نموده تا در جلسه فوق العاده نوبت دوم در تاریخ 26 دیماه 1398 حضور بهم رسانند. مجمع عمومی فوق العاده شرکت ساختمانی اصفهان در آدرس اصفهان-خیابان جی-تالار شهروند برگزار میگردد. دستور جلسه تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس میباشد. 

پست های مرتبط

0 نظرات

نظر شما