کاهش ضریب تعدیل سهام
کاربر عمران صالحی

تحلیلگر بازارهای مالی--مدیرمالی--مشاور مالیاتی

کاهش ضریب تعدیل سهام

ضریب تعدیل باز هم کاهشی شد و به 35 درصد رسید. ضریب تعدیل تا چندماه قبل 60 درصد بود سپس به 50 درصد کاهش پیدا نمود و مدتی بعد تا 45 درصد کاهش داشته است و در حال حاضر با نامه سازمان بورس این ضریب به 35 درصد کاهش پیدا نموده است. از این پس سهامداران اعتباری تا 35 درصد دارایی سهام خود امکان استفاده از اعتبار را خواهند داشت.

پست های مرتبط

0 نظرات

نظر شما